Metode
Med henblik på at optimere implementeringen af nye rutiner, arbejdsgange og systemer, har vi hos BaseWork valgt at benytte en relativ simpel implementeringsmodel. Formålet med den faseopdelte model er at få synliggjort delmål samt opnåelsen af disse, og således hurtigt få synliggjort fremdrift og succes. Samtidig giver den faseopdelte model anledning til, med jævne mellemrum at stoppe op, og sikre at vi bevæger os i den rigtige retning – ved afslutning af hver fase er defineret en milepæl med tilhørende afslutnings- og succes kriterier. Der kan være tilbageløb fra en fase til en anden. Dette kan eksempelvis opstå, hvis markedskravene til organisationen ændrer sig.

Analysefase
Formålet med analysefasen er, at få udarbejdet en liste over de områder, hvor der kan foretages effektivitetsforbedringer, samtidig med at der laves en strategi for indførelse af disse forbedringer. Indledningsvis bliver analyseopgaven afgrænset, den bliver planlagt, og de medarbejdere og andre interessenter der skal deltage bliver udvalgt. Via interviews og fastlæggelse af eksisterende arbejdsgange, bliver der dannet et overblik over den eksisterende organisations procedure og funktioner. Ud fra dette overblik, bliver der udarbejdet en række initiativer, som efterfølgende bliver uddybet og prioriteret. Hele analysen munder ud i en rapport med konkrete forslag til forbedringer. På baggrund af denne rapport kan ledelsen tage beslutning om eventuel implementering.

Udviklingsfase
Formålet med udviklingsfasen er, at få udarbejdet det materiale, der er blevet defineret i den endelige rapport. Det konkrete forløb af netop denne del afhænger naturligvis væsentligt af, hvad der skal udvikles. Derfor skal dette blot opfattes som et eksempel på, hvordan det kunne være.Indledningsvis bliver det besluttet, hvilke leverandører der skal levere de standardprodukter, der er valgt som grundlag for at løfte den fremtidige opgave. Når dette er på plads bliver det defineret, hvilke tilretninger der skal gennemføres, hvorefter en prototype sikrer, at planen kan realiseres som forventet. Endelig bliver systemet udviklet, testet og godkendt før fasen er tilendebragt.

Implementering
Formålet med implementeringsfasen er, at få implementeret det færdige system på en ordentlig og kontrolleret måde. Da forløbet af implementeringen er meget individuelt, skal nærværende opfattes som et eksempel. Med henblik på at bevare kontrollen mest muligt, bliver systemet i første omgang implementeret i et begrænset testmiljø, hvor det er muligt at opsamle erfaringer. Når systemet er godkendt i testmiljøet, og erfaringerne er dokumenterede, bliver den totale implementering planlagt.Når implementeringen er afsluttet bliver der endnu engang gennemført en test og godkendelse – udelukkende med henblik på kvalitetssikring.Når den endelige godkendelse foreligger, er systemet klar til idriftsættelse.

Idriftsættelse
Formålet med idriftsættelsesfasen er, at få overdraget det færdige system og dokumentationen til de relevante interessenter, samt at få lukket projektet ned. Når overdragelsen har fundet sted, gennemføres en evaluering af det totale projekt. Når evalueringen er tilendebragt bliver det sidste statusmøde afholdt, hvorefter projektet er afsluttet.


Copyright 2014 Om BaseWork ApS Ansvarsbegrænsning Personoplysninger